XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤU TRANH.

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤU TRANH.

I,- Đấu tranh phi chân lý là gì ?
Là đấu tranh cục bộ chỉ biết lợi ích cho Bè Phái, Đảng Phái, dẫn đến độc quyền độc tài độc trị. Xem thường Nguồn Cội bỏ rơi truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Chia bè rẽ phái làm hổn loạn đất nước chiến tranh tương tàn loạn lạc đưa đất nước vào cảnh u minh đen tối lệ thuộc nô lệ ngoại bang.

Đấu tranh chân lý là gì?
II,- Đấu tranh chân lý là: Làm thay đổi cuộc diện xã hội, từ đói nghèo lạc hậu, tiến tới dân giàu nước mạnh văn minh. Đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho mọi thành phần kinh tế xã hội, các tổ chức Chính Trị, Đảng Phái, Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, sở hữu Tư Nhân, Tập Thể đi đến cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng mưu cầu hạnh phúc. Theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính. Ai cũng như ai, không ai khác ai.
– Như vậy: đấu tranh chân lý, khác với đấu tranh phi chân lý. Hai cảnh giới hai thái cực khác nhau.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s