TRỜI CHO

Trời cho địa cuộc Việt Nam
Trời cho Văn Hóa tối cao tột cùng
Từ đây con cháu Lạc Hồng
Tràn đầy vinh hiển lẫy lừng năm châu
Dẹp tan xâm lược ngoại xâm
Non sông đất nước bình yên trường tồn
Có Ông Quốc Tổ con Trời
Ngự trên nước Việt thường hằng xuân thu
Là anh cả, Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Đấng đương kim, tạo hóa càn khôn
Quyền năng vô tận vô biên
Trời cho nước Việt biết bao sự lành
Chúng con thành kính nguyện lòng
Mang ơn Tạo Hóa đất trời Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–