TRỜI CHO-2

TRỜI CHO

Trời cho địa cuộc Việt Nam
Trời cho Văn Hóa tối cao tột cùng
Từ đây con cháu Lạc Hồng
Tràn đầy vinh hiển lẫy lừng năm châu
Dẹp tan xâm lược ngoại xâm
Non sông đất nước bình yên trường tồn
Có Ông Quốc Tổ con Trời
Ngự trên nước Việt thường hằng xuân thu
Là anh cả, Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Đấng đương kim, tạo hóa càn khôn
Quyền năng vô tận vô biên
Trời cho nước Việt biết bao sự lành
Chúng con thành kính nguyện lòng
Mang ơn Tạo Hóa đất trời Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s