ĐẤU TRANH DÂN CHỦ

ĐẤU TRANH DÂN CHỦ

Đấu Tranh Dân Chủ là gì?
I, – Đấu tranh Dân Chủ là đấu tranh đòi lại Quyền Cơ Bản Công Dân, đã có từ khi dựng nước. Đấu tranh đòi hỏi thực thi Quyền Công Dân, nói chung thời rất nhiều nhưng ở đây nêu lên một số Quyền những Quyền không ai có Quyền ban cho hoặc cướp đi. Như Quyền ứng cử, bầu cử. Quyền giám sát nhà nước. Quyền bát bỏ những luật định vi hiến. Quyền đòi hỏi Quyền Lợi Công Dân. Quyền bảo vệ đất nước. Quyền yêu cầu loại trừ những tham quan làm hại đất nước. Quyền tố cáo. Quyền khái nại. Quyền biểu tình bày tỏ chánh kiến vân. v..
Dân là cái Gốc của xã hội. Cái Gốc sanh ra Nhà Nước, cũng như sanh ra Chính Quyền. Như vậy Quyền Dân Chủ là Quyền tối cao của đất nước thuộc về Nhân Dân. Vì vậy Nhân Dân phải có trách nhiệm bổn phận đối với đất nước đối với Chính Quyền. Giám sát Chính Quyền khi Chính Quyền làm hại cuộc sống xã hội làm hại non sông đất nước.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s