QUỐC TỔ TRỞ VỀ-2

QUỐC TỔ TRỞ VỀ

Xem qua Văn Hóa Cội nguồn
Mới hay Quốc Tổ xuống trần không sai
Thần thông trí huệ vô biên
Chuyển xoay trần thế đi theo Ý Trời
Khắp trong thế giới hiện giờ
Có ai sánh được với người được đâu
Hãy xem Mật Tạng Long hoa
Hãy xem Thiên Tạng mới phê luận bình
Hãy xem Pháp Tạng xong rồi
Cùng là Luật Tạng Ý Trời luật thiên
Hãy xem Quốc Bảo chân kinh
Văn, thơ, sử, triết, vô biên tận cùng
Chỉ có Quốc Tổ trở về
Kinh luân để lại trao truyền cháu con
Xem qua mới biết giả chân
Chưa xem mà vội cuồng ngông nói càn
Đi vào phạm tội Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi những gì họa tai
Kinh Luân minh chứng là đây
Hùng Vương Quốc Tổ tái sanh trần phàm
Có duyên thời thấy rõ ràng
Vô duyên đành phải mịt mù vô duyên
Bỏ qua cơ hội triệu năm
Uổng thay vận hội cơ may không còn
Không hay không biết Vua Hùng
Chí Tôn Quốc Tổ xuống trần từ lâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s