NẮM VỮNG TIẾN HÓA PHÁT TRIỂN

NẮM VỮNG TIẾN HÓA PHÁT TRIỂN

Sự tiến hóa phát triển của một Dân Tộc. Không được loại bỏ cái Gốc căn bản dựng nước giữ nước. Vì loại bỏ căn bản Nguồn Cội dựng nước và giữ nước, thì Dân Tộc đó sẽ bị phân tán đổ ngã ngay, rơi vào cảnh hổn loạn dẫn đến nô lệ. Bằng chứng hơn nghìn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm lệ thuộc giặc Tây, mấy mươi năm, nồi da nấu thịt từng ngày. Hận thù chồng chất đến bây giờ hòa giải vô cùng khó khăn.
– Trong căn bản phát triển của một Dân Tộc, đương nhiên phải hoạch định ra con đường, dù cho đó là con đường độc tài công hữu hóa Cộng Sản. Hay Tư Hữu Hóa Tư Bản. Ở đây không nói đến mặt lợi hay mặt hại của con đường. Mà chỉ nói đến con đường để đi. Có con đường thì mới đi được, không có con đường thì lấy đâu ra con đường để mà đi.
– Nói tóm lại : Bỏ con đường nầy thì phải thay thế vào con đường khác. Bỏ học thuyết chủ nghĩa Mác, thì phải thay thế Văn Hóa Chủ Nghĩa Cội Nguồn. Bỏ con đường độc tài độc trị, Thì phải có con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng Tự Do.
– Sự ưu việt của con đường, là khi có con đường thì cùng nhau để đi. Nếu đó là con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thì tốt biết mấy luôn giữ được thăng bằng động tiến. Giữa lợi ích Nhà Nước, và lợi ích Nhân Dân. Cùng phát triển theo mô hình hai bên cùng có lợi. Sự phát triển xã hội theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Minh Chính. Thì nhất định đi đến Dân giàu, Nước mạnh. Nắm vững luật tiến hóa văn minh thời không lo gì không có thái bình an lạc.
Có đường thời có người đi
Cần gì phải buộc, ra công nhọc nhằn
Không đường như lạc vào rừng
Lanh quanh lẫn quẩn biết đường nào ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s