NGUYỆN THEO CHÂN QUỐC TỔ

NGUYỆN THEO
CHÂN QUỐC TỔ

Quốc anh linh
Người cho con theo với
Người là ánh sáng
Người là niềm tin
Con đã nguyện theo chân Quốc Tổ
Đấng con Trời chủ quản tam thiên
Quyền năng tột thế vô biên
Không ai sánh được đức nhân của người
Quốc Tổ trở về
Trao truyền Văn Hóa
Cứu dân độ thế
Để lại con đường an vui
Quốc Tổ ra đi
Để lại nhớ thương
Cho bao thế hệ vấn vương đến người
Gươm trấn quốc Cội Nguồn để lại
Giữ bình yên tồn tại nước non
Công ơn Quốc Tổ vô biên
Không gì sánh được công ơn của người
Người đã mở con đường siêu thoát
Cúi xin người dìu dắt chúng con
Không còn đọa lạc linh hồn
Vào ngôi chánh giác Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúng con thề nguyện một lòng
Đi theo Quốc Tổ về trời đi theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s