CON ĐƯỜNG LÊN TIÊN

CON ĐƯỜNG LÊN TIÊN

An vui giờ đã an vui
Việt Nam giờ đã bừng lên sáng ngời
Lạc Hồng con cháu Tiên Rồng
Về Nguồn trổ ánh hoa vàng tung bay
Non sông đất nước đổi thay
Nhân Quyền, Dân Chủ ấm no công bằng
Từ đây non nước thái bình
Dân giàu nước mạnh yên bình tự do
Về Nguồn thành Phật, Thánh, Tiên
Con đường rộng mở đường lên thiên đàng
Về trời sống mãi trên trời
An vui tự tại không còn tử sanh
Về Nguồn đem lại Văn Minh
Tinh Thần, Vật Chất song song cao vời
Việt Nam những bước đổi đời
Lẫy lừng cuộc sống sáng ngời năm châu
Con đường Nguồn Cội anh linh
Con đường hòa hợp chung nhau một đường
Thành tâm, thành kính Vua Hùng
Xuống trần để lại con đường lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s