CON ĐƯỜNG TA ĐI-1

CON ĐƯỜNG TA ĐI

Về Nguồn gieo thiện, gieo lành
Làm cho cuộc sống thanh bình âu ca
Gieo nhân, gieo nghĩa, gieo thương
Làm cho đất nước mùa xuân trở về
Tốt Đời đẹp Đạo sáng ngời
Văn minh cuộc sống đâm chồi giàu sang
Một lòng vì nước vì non
Giữ yên bờ cõi giang sơn đất trời
Chung nhau bảo vệ giống nòi
Hiến dâng tất cả cuộc đời vì dân
Cội Nguồn, Nguồn Cội nương thân
Noi theo gương sáng Cha Ông bao đời
Mặc cho thế sự chê cười
Mặc cho sống chết bão bùng chông gai
Mặc cho vùi dập nguy tai
Con đường Nguồn Cội mãi đi không dừng
Quốc Tổ dẫn lối chỉ đường
Âu Cơ Địa Mẫu, hộ trì chở che
Long Quân quyền phép cứu nguy
Việt Nam vững Cội sợ chi Tây, Tàu
Con đường ta đã chọn rồi
Chông gai gian khổ ta thời vẫn đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s