CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Dân Tộc Việt Nam khi đã chọn con đường Dân Chủ Hóa đất nước đi đến Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Thì càng phải phát huy con đường truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước, đi vào Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, hòa giải bất đồng từ trái chiều đi đến thống nhất chung lo việc nước. Không vì đảng phái mình, hay tổ chức mình. Chỉ vì Dân vì Nước mà thôi.
– Những đóng góp tiến trình Dân Chủ Hóa là những đóng góp xây dựng những Tinh Hoa đồng vị ngọt ( cái chung) như Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, có lợi cho đất nước, lẫn cá nhân tập thể Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, các thành phần kinh tế vân. v..
– Tự Thể của Dân Chủ hóa chính là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Có Đa Nguyên, Nhân Quyền, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng thì tự có Dân Chủ hóa như một quy luật tự nhiên của nó. Tự thể Dân Chủ hóa ở nhiều lãnh vực đa năng phạm vi rất rộng. Không phải như độc tài độc trị trong khuôn khổ bó hẹp. Đã càng rộng trên nhiều lãnh vực thì càng phải đi vào một chiều hướng thống nhất. Hòa hợp vào vị trí, như Kèo, Cột, Rui, Mè. Tạo lên ngội nhà chung, nhất quán không rời nhau gánh vác non sông trên con đường Dân Chủ Hóa đất nước. Dân Chủ Hóa phải đi trên con đường Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp vận hành Văn Hóa Cội Nguồn đi vào cuộc sống. Tránh đi những mâu thuẫn xung đột xảy ra không đáng có.
– Tiến trình Dân Chủ hóa phải song song đồng hành cùng Văn Hóa Cội Nguồn, mở rộng quan hệ thế giới cả Đông lẫn Tây là đều cần nên làm, phải làm. Nhất là hiểu rõ tự thể Dân Chủ. Tự Thể Đa Nguyên đa chiều rộng lớn. Nếu không theo lộ trình Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thì dẫn đến sự mâu thuẫn đa chiều rất cao. Vì đã đánh mất giềng mối căn bản thống nhất Dân Chủ. Dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, cục bộ tiêu cực. Trở thành độc tài độc trị.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s