YÊU NƯỚC- HẠI NƯỚC
Cũng thời một kiếp con người
Yêu nước, hại nước hai đường khác nhau
Kiếp người ai cũng như ai
Thế mà vinh, nhục khác nhau để đời
Kẻ khôn người dại rõ ràng
Vậy nên mới có, gian tà, thiện nhân
Yêu nước khác với hại dân
Kẻ họa người phúc rõ phân hai đường
Trăm năm một kiếp con người
Khác nhau hai nẻo. lên trời đọa sa
Kẻ thời làm Phật, làm Ma
Người thời Tiên Thánh người sa ngục hình
Mới hay cuộc sống ở đời
Tự mình chọn lấy, đọa đày siêu thăng
Nhân nào quả nấy xưa nay
Yêu nước hại nước khác nhau một trời
Hãy mau tỉnh giấc về Nguồn
Yêu dân, yêu nước, không gì lành hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————