ĐẤU TRANH DÂN CHỦ RẤT KHÓ. NHƯNG RẤT DỄ KHI NÓ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH DÂN CHỦ.

ĐẤU TRANH DÂN CHỦ RẤT KHÓ. NHƯNG RẤT DỄ KHI NÓ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH DÂN CHỦ.

Trở về Cội Nguồn đi theo tiếng gọi Cha Ông, cũng chính là
đấu tranh Dân Chủ, khơi dậy đúng nghĩa Quyền Công Dân những Quyền cơ bản đã có từ khi dựng nước.
Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Đấu tranh Dân Chủ gắng liền với Cội Nguồn thời nhất định Dân Tộc Việt Nam có Dân Chủ.
Đấu tranh Dân Chủ theo xu thế ngoại bang chính là đấu tranh Dân Chủ mất Gốc. Không những không đem lại kết quả mà còn gây ra cảnh xào xáo quê hương. Vì thế đấu tranh Dân Chủ phải có căn có Cội, theo truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước. Thì không có thế lực nào ngăn cản nổi.
Cuộc cách mạng Dân Chủ toàn Dân Tộc như một quy luật không ai là không Dân Chủ .
– Nếu tiếp tục đấu tranh Dân Chủ theo kiểu tự phát hướng ngoại, thời dù có đấu tranh Dân Chủ cách mấy, cũng không đem lại thành công mĩ mãn. Đi vào tranh bá đầu rơi máu đổ dẫn đến độc tài độc trị phi Dân Chủ.
– Trở về Cội Nguồn tôn thờ truyền thống anh linh Dân Tộc, tôn thờ Quốc Tổ, thời Dân Chủ mới trở thành hiện thực một cách tự nhiên.
– Có ai ngăn cấm Dân Tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng trở về với Cội với Nguồn thực thi Dân Chủ đâu mà khó. Cái khó là chính mình tự ngăn cấm mình trở về với Cội với Nguồn. Bỏ đi truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, trong đó nền Dân Chủ Minh Chính, mà không cần tìm kiếm chi cả chỉ cần thực hiện Quyền Công Dân, chính là Quyền Dân Chủ đi đến Dân Chủ hóa đất nước.
– Như vậy chỉ cần đi đúng hướng thì thành công Dân Chủ có gì là khó, tự mình làm khó cho mình là có. Đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ theo kiểu trào lưu hướng ngoại không căn bản, thì làm sao thực hiện được nền Dân Chủ Dân Tộc đã có từ khi dựng nước, đấu tranh Dân Chủ mất Gốc trở thành Dân Chủ giả hiệu nhất định bị chướng ngại. Khó mà thực hiện cho được. Dù cho đến 10 năm 20 năm nữa.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s