TRỊ QUỐC

TRỊ QUỐC

Việc trị Quốc, đâu cần nghĩ đến trình độ Dân Trí cao, hay Dân Trí thấp. Dân Trí Thiện hay Dân Trí Ác,
– Mà cần phải xây dựng một đường hướng Minh Chính, Hiến Pháp Minh Chính. Luật Pháp Minh Chính. Đạo Pháp Minh Chính. Trên thuận lòng Trời, dưới hợp lòng Dân. Không đi ngược lại truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước. Tôn Thờ Quốc Tổ đoàn kết Dân Tộc.
Việc trị Quốc chính là mở ra được con đường Minh Chính như thế. Cho toàn Dân Tộc đi theo và làm theo, 10 năm 20 năm thậm chí cả trăm năm. Lẽ đương nhiên đi theo con đường Minh Chính như thế thời trình độ Dân Trí sẽ được nâng cao thuần hóa Dân Trí theo Đạo Đức Hiến Pháp Luật Pháp. Đạo Pháp Minh Chính.
– Như vậy ngay lúc nầy việc trị Quốc không cần đòi hỏi trình độ Dân Trí cao hay trình độ Dân Trí thấp. Dân Trí thiện hay Dân Trí ác. Mà cần có ngay một Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp Minh Chính, Đạo Pháp Minh Chính. Đi vào tam quyền phân lập. Vận hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp, thống nhất một Cơ Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, lấy Dân làm Gốc, đi vào Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.
– Một đất nước đã có Vua là Hiến Pháp Minh Chính, thời lo gì không ổn định Chính Trị. Nhà nước cùng nhân dân theo phò, bảo vệ Hiến Pháp, hết thế hệ nầy sang thế hệ khác.
– Việc trị Quốc là như thế. Cần gì phải nghĩ đến trình độ Dân Trí cao, hay Dân trí Thấp. Dân trí Thiện hay Dân trí Ác. thời gian sẽ đi vào nề nếp hoàn Thiện tất cả.
– Nhưng ai sẽ làm được điều đó. Cọng Sản, Quốc Gia hay con cháu Tiên Rồng. Chờ xem thế lực nào sẽ thực hiện được, việc Trị Quốc như đã nói trên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s