DÂN TỘC VIỆT NAM, KHÔNG CẦN LẬP RA NGƯỜI DỰNG NƯỚC. VÌ ĐÃ CÓ QUỐC TỔ LÀ NGƯỜI DỰNG NƯỚC RỒI CHỈ CẦN CHỌN NGƯỜI TÀI ĐỨC, THỰC HIỆN DI CHÍ QUỐC TỔ MÀ THÔI

DÂN TỘC VIỆT NAM, KHÔNG CẦN LẬP RA NGƯỜI DỰNG NƯỚC. VÌ ĐÃ CÓ QUỐC TỔ LÀ NGƯỜI DỰNG NƯỚC RỒI CHỈ CẦN CHỌN NGƯỜI TÀI ĐỨC, THỰC HIỆN DI CHÍ QUỐC TỔ MÀ THÔI.

Thánh Nhân Thiên Tử Việt Nam thời Thánh Đức chính là Hiến Pháp Quốc Bảo, Huệ Mạng Quốc Tổ, Thấy Hiến Pháp Quốc Bảo là coi như đã thấy Quốc Tổ. Phò Hiến Pháp Quốc Bảo chính là phò Quốc Tổ. Tôn Vinh Hiến Pháp Quốc Bảo chính là tôn vinh Quốc Tổ. Tôn Thờ Hiến Pháp Quốc Bảo chính là tôn thờ Quốc Tổ.
Như vậy Thánh Nhân Thiên Tử Việt Nam đã hiển hiện ra sờ sờ trước mắt, đang lưu chuyển cùng khắp địa cầu, Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Bảo. Mặt Trời Văn Hóa Đại Việt đã tỏa sáng.
Thời đại Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Hiến Pháp Minh Chính, Chính Là Thiên Tử. Còn Thiên Tử nào nữa mà tìm. Những ai tìm Thiên Tử mà bỏ rơi Văn Hóa Cội Nguồn thì không bao giờ nhìn thấy Thiên Tử đã lâm phàm từ lâu. Những ai còn tự xưng Thiên Tử có tư tưởng độc tài, độc trị, thì đó chính là Thiên Tử giả hiệu. Cáo Già Giả Dương. Những ai lòng trung hiếu nhân nghĩa tôn vinh Cội Nguồn kế thừa di chí Quốc Tổ. Tôn Thờ Hiến Pháp Minh Chính đều là Thiên Tử thời Thánh Đức Vua của các đầu ngành, cùng chung nhau lãnh đạo đất nước.
Hãy chấm dứt ngay sự tranh giành, độc chiếm đất nước xưng hùng, xưng bá loạn ngôn tự cho mình là người dựng nước. Những tư tưởng lạc cội, lạc Nguồn, lạc đạo như thế chỉ chuốc lấy tai họa.
Chỉ có kế thừa cơ nghiệp Ông Cha và phát huy cho lớn mạnh, làm rạng danh con cháu Lạc Hồng rạng rỡ khắp năm châu bốn biển mà thôi. Người lãnh đạo tối cao đất nước đương nhiên phải được người dân bầu chọn lãnh đạo đất nước theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s