LUẬT TRỜI

LUẬT TRỜI

Những ai gieo điều ác
Thời khó thoát họa tai
Nhất là tội phản quốc
Quả báo đến không sai
Gieo nhân không chân chính
Quả xấu gặt ngày mai
Muốn yên vui hạnh phúc
Thời đừng hại một ai
Gây thù hận chết chóc
Ác báo mãi theo chân
Khó tránh đâu cho thoát

Việc ta làm hôm nay
Sẽ để lại mai sau

Nhân tốt thời quả tốt
Gieo ác thời gặt ác
Đến chậm lâu hay mau
Vua Hùng truyền dạy từ lâu
Thiện tâm nhất định gặt bao phúc lành
Ác tâm quả báo kinh hoàng
Hồn sa địa phủ, khốn cùng biết bao
Cội Nguồn trở lại cho mau
Thoát ra họa kiếp tai ương khốn cùng
Con đường trở lại thiên đàng
Chính là hành thiện độ người cứu nhân
Đó là Thiên Luật Hóa Công
Luật trời định luật chẳng sai bao giờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s