TÌM GÌ NỮA

TÌM GÌ NỮA

Tương lai đó, còn kiếm tìm gì nữa
Nơi Cội Nguồn, có đầy đủ tương lai
Từ nơi đây, ta làm nên nghiệp lớn
Chí an bang, theo gương sáng Vua Hùng.
Bước thang mây, khi thấm nhuần Nguồn Cội
Và nơi đây, ta thu nhặt Tinh Hoa,
Lời châu báu, lợi dạy đấng Trời Cha
Quý hơn vàng, hơn châu ngọc kim cương
Lời châu báu, gieo mầm cho non nước
Để sau nầy, gặt hái, những bình yên
Tương lai đó, còn kiếm tìm chi nữa
Nơi Cội Nguồn có đầy đủ tương lai
Chỉ cần ra sức ngày đêm
Thi nhau truyền bá, làm nên cơ đồ
Thành Tiên, Phật, Thánh, dễ dàng
Huống chi sự nghiệp sang giàu khó chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s