LÀM THEO HUYỀN CƠ THIÊN Ý THOÁT KHỎI NÔ LỆ NGOẠI XÂM

LÀM THEO HUYỀN CƠ THIÊN Ý THOÁT KHỎI NÔ LỆ NGOẠI XÂM

Dù Đạo hay Đời cũng phải hành hương trở về Cội Nguồn tôn thờ Thiên Ý của Trời. Mở ra cơ Thánh Đức trên đất nước Việt Nam.
– Văn Hóa Cội Nguồn Nền Văn Hiến tối cao vũ trụ đã xuất hiện trên đất nước Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng đã truyền trao lại cho chúng ta kế thừa gìn giữ và phát huy, hàng phục nhân loại thế giới, theo huyền cơ đã định.
– Đánh bại Trung Cộng xâm lược, mà không cần dùng đến gươm đao giáo mác, Thì phải đi trên con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Có nghĩa là toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải thoát ly tư tưởng bảo thủ Cộng Sản, Quốc Gia, hành hương trở về Cội Nguồn, Chuyển đổi đất nước theo Thiên Ý của Trời.
Sống theo Hiến Pháp Minh Chính, Hiến Pháp dựng nước giữ nước. Như nhiều bài văn trên đã nói. Hiến Pháp dựng nước giữ nước. là Hiến Pháp Bách Việt Đa Nguyên, tôn trọng Quyền con người Nhân Quyền, lấy Dân làm Gốc Dân Chủ, Hiến Pháp rốt ráo Công Bằng Bình Đẳng Tự Do. Ngôi nhà chung cho toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Tiến tới Lạc Hồng vinh hoa. Theo Thiên Ý Cơ Trời đã định.
Tóm lại: Cơ Bất Chiến Tự Nhiên thành, Chuyển đổi đất nước, đánh bại xâm lược Trung Cộng Đời, Đạo đều phải đi theo lộ trình Bất Chiến Tự Nhiên Thành, chính là hồi hương trở về Cội Nguồn , tôn thờ Quốc Tổ, Tự Tôn Dân Tộc. Truyền bá Thiên Ý khắp cùng trái đất năm châu bốn biển.
Mộng xâm lược Trung Cộng nhất định đánh bại. Không làm gì được dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Mà còn bị con cháu Tiên Rồng nện cho một trận nên thân.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s