AI KHÔN, AI DẠI,

AI KHÔN, AI DẠI

Về nguồn xem vận cơ thời
Xem trong cuộc thế, đổi dời chuyển xây
Ai không ai dại thời nay
Ai gieo nhân thiện, ai gầy ác gian
Về Nguồn theo bước Cha Ông
Theo chân Quốc Tổ, theo gương của người
Tấm lòng rộng mở đại từ
Yêu thương chia sẽ, cho đời niềm vui
Thương người là chính thương ta
Giúp người là chính thăng hoa sau nầy
Không tiền bạc, truyền lời Trời dạy
Thân khổ nghèo, tận độ lời kinh
Phải đâu giàu có mới nên
Tại Tâm tất cả, giàu sang như nghèo
Gieo ác địa ngục phải vào
Gieo thiện thời được về trời an vui
Ai khôn, ai dại xét suy
Kẻ siêu, người đọa tại Tâm con người
Hại dân phản nước được gì
Cuối cùng nhận lấy trùng trùng họa tai
Dại khôn, khôn dại tại ai
Tại mình tất cả đúng sai do mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s