XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH CHÍNH LÀ XÂY DỰNG HIẾN PHÁP

XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH CHÍNH LÀ XÂY DỰNG HIẾN PHÁP.

Việc trị quốc phải có Hiến Pháp, mà phải là Hiến Pháp Độc Tôn, Nhưng không có Độc Tài, Độc Trị. Trên nguyên tắc cơ bản Hiến Pháp thống nhất về một mối. một cách chặt chẽ. Hầu hết các mấu chốt Hiến Pháp, liên quan cá nhân, gia đình, tập thể, nhà nước. Tôn Giáo, Đạo Giáo và Văn Hóa.
– Nhất quán một Hiến Pháp, ngôi nhà chung, mà ai ai cũng phải sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp.
– Trên căn bản Hiến Pháp Độc Tôn, trở thành Vua Pháp Quyền của dân tộc, Vì Vua trên hết không còn gì cao hơn nữa. Vị Vua đem lại sự Công Bằng, Bình Đẳng cho xã hội. Sự thống nhất Độc Tôn Hiến Pháp, sẽ làm đất nước luôn đi vào ổn định. Sự ưu việt của Hiến Pháp Độc Tôn là không già, không trẻ, trước sao sau vậy. Chỉ thêm hay bớt cho phù hợp xu thế phát triển đất nước, theo nhu cầu cuộc sống.
– Nhà nước bảo vệ Hiến Pháp, toàn dân bảo vệ Hiến Pháp. Như là bảo vệ sự sống của chính mình. Hiến Pháp còn thì dân tộc còn, Hiến Pháp mất thì dân tộc đi vào đại loạn. Thậm chí dẫn đến mất nước.
– Sự Minh Chính của Hiến Pháp, như Mặt Trời soi sáng, làm cho cuộc sống Văn Minh, dân giàu nước mạnh độc lập tự do hạnh phúc.
Tóm lại: Văn Hiến, Hiến Pháp Thống Nhất Độc Tôn, nhưng không có Độc Tài, Độc Trị. Vì tự Thể Hiến Pháp là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng rốt ráo.
– Hiến Pháp Minh Chính không phải là chế Độ Thể Chế Độc Tài, Thể Chế Tư Hữu. Những Thể Chế, Chế Độ chỉ là một phần nhỏ trong Hiến Pháp Minh Chính mà thôi. Hiến Pháp Minh Chính là sự hiện thân Chân Lý. có Nguồn, có Cội rõ ràng, phát Nguồn từ Thiên Ý Vũ Trụ Hóa Công mà ra. Không có cảnh áp đặt hay tự đặt được. Mà phải có Nguồn Gốc cơ bản của Hiến Pháp.
– Các định chế, thể chế, đều dựa trên căn bản Hiến Pháp Minh Chính. Không được vi Hiến. Có nghĩa các định Chế, Thể Chế không ngoài quy định của Hiến Pháp.
– Vì thế xây dựng xã hội văn minh, cũng có nghĩa xây dựng Hiến Pháp Minh Chính cần thiết và cấp bách trong giai đoạn tình hình hiện nay.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s