VẪY VÙNG NGANG DỌC

VẪY VÙNG NGANG DỌC

Ngày xưa lủi thủi một mình
Ngày nay có bạn đồng hành cùng nhau
Bây giờ đầu đã ngẩng cao
Tự hào Nguồn Cội biết bao lẫy lừng
Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn
Ngọc ngà châu báu không gì sánh hơn
Gươm thiên trấn quốc Cha Ông
Vẫy vùng ngang dọc khắp trong đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s