HẠNH PHÚC BIẾT BAO

HẠNH PHÚC BIẾT BAO

Ảo ảnh phù sinh, khổ lao đao
Trần gian cõi tạm, được chi nào
Văn Hóa Cội Nguồn, nền Thiên Ý
Ngọc ngà châu báu, quý dường bao
Làm cho linh hồn, bừng tỏa sáng
Bước vào địa vị, đỉnh ngôi cao
Theo bước Cha Ông, về thiên giới
An vui tự tại hạnh phúc biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s