THOÁT RA TĂM TỐI

THOÁT RA TĂM TỐI

Vì lạc Cội, tâm hồn tăm tối
Về Cội Nguồn, tâm mới sáng ra
Rõ thông giấc mộng nam kha
Duyên trần lôi kéo đọa sa tháng ngày
Sự nghiệp công danh, như mây tựa khói
Bổng lộc sang giàu, như khói tựa mây
Có, không, không, có, chuyển xây
Được còn, còn, mất, xưa nay sự đời
Cuộc thế gian, vô thường luân chuyển
Có rồi không guồng bể trầm luân
Hình hài còn giữ được chăng
Huống chi vật thể ngoại thân vô thường
Cảnh thịnh suy, xoay vần vay trả
Thành với bại, bao nỗi gian truân
Khác chi những giọt sương đêm
Thấy đó mất đó biến tan chẳng còn
Lòng tỉnh mộng, về Nguồn an trụ
Làm chủ Tâm, hội tụ nhân duyên
Trở về Thiên Giới quê hương
Trần gian cõi tạm luyến lưu làm gì
Thoát ra tăm tối trở về
Con đường chính nghĩa Vua Hùng đã đi
Thương dân yêu nước trường thi
Con đường hiển thánh, vượt lên về trời
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Kế thừa di chí của người truyền trao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s