SUY NGẪM

SUY NGẪM

Máu đã đổ, thời hai bên đều sinh hận sinh thù.
Người ngã xuống, thời hai bên đều cùng đau cùng khổ.
Oán trả oán, thời bao giờ mới hết
Thù đối thù, càng dậy sóng phong ba.
Trên đời nầy, không có cái đúng nào, mà không có cái sai.
Không có cái sai nào, là sai hết hoàn toàn, không có tí đúng của nó.
Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, luôn là như thế. Nên mới có câu chỉ người ra khỏi Kiền Khôn. Mới hay Tạo Hóa chuyển luân vô thường. Đúng sai, sai đúng hai đường. Chấp mê, mê chấp khó mòng thoát ra. Chỉ người thù hận vượt qua, Tình yêu thương tỏa sáng hiểu ra mỉm cười.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s