HÒA ĐỒNG YÊN VUI

HÒA ĐỒNG YÊN VUI

Biết hòa biết thuận với nhau
Hết sầu dứt khổ biết bao đẹp lành
Đồng Bào cùng một Cội Nguồn
Chung cùng non nước quê nhà Việt Nam
Da vàng máu đỏ tình thâm
Cớ chi mà lại xé xâu khốn cùng
Sao bằng sum hiệp một nhà
Giúp nhau chia sẻ chân tình cùng nhau
Hòa đồng chung sống yêu thương
Theo chân Quốc Tổ dựng xây hòa bình
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Hãy vì cuộc sống hòa đồng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s