THUYỀN BÁT NHÃ

THUYỀN BÁT NHÃ

Thuyền bát nhã, đã đi vào trần thế
Làm cho đời, giải thoát đến tịnh yên
Người lạc Cội, mù mờ nào có thấy
Thiên Ý trời, tỏa sáng tưởng còn đêm
Ai nhìn thấy, thời đi vào Phật, Thánh
Lái con thuyền, cứu vớt khắp nhân sinh
Làm khách trần, chỉ một lần đi đến
Nhưng tánh danh, còn sáng mãi uy linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s