PHẢI ĐI ĐÚNG HƯỚNG

PHẢI ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Phải nghĩ đến, Vua Hùng công dựng nước
Làm mối giềng, đoàn kết khắp toàn dân
Chỉ có thế, mới làm nên nghiệp lớn
Xóa hận thù, và chấm dứt chiến tranh
Những ai vì nước vì non
Phải đi đúng hướng, mới nên danh trời
Đi sai định luật trường tồn
Uổng công phí sức khó mòng nên danh
Gieo gì gặt nấy có sai
Gieo nhân loạn lạc, lấy đâu ra thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s