NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY, PHẢI NÓI LÀ CẤP BÁCH

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY, PHẢI NÓI LÀ CẤP BÁCH

1- Không hồi hương trở về Cội Nguồn thời lấy đâu ra Cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành.
2- Không tôn thờ Quốc Tổ, thời lấy đâu ra hòa hợp hòa giải dân tộc.
3- Bỏ rơi truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, thời lấy đâu ra giềng mối tạo lên sức mạnh đoàn kết.
4- Hiến Pháp Minh Chính dựng nước và giữ nước bỏ rơi không theo, cứ lui hui chạy theo cũng cố Thể Chế Độc Tài Độc Trị, thời lấy đâu ra dân giàu nước mạnh xã hội Công Bằng Bình Đẳng văn minh.
5- Bảo thủ hận thù, Cộng Sản , Quốc Gia, không vượt lên được, lấy oán trả oán, oán mãi kéo dài thời lấy đâu ra con cháu Tiên Rồng sum hợp một nhà , cứ mãi thôn tính lẫn nhau lấy đâu ra hạnh phúc.
6- Muốn thoát ly Trung Cộng, mà lệ thuộc Văn Hóa Hán Tộc Trung Cộng, thời lấy đâu ra thoát ly Trung Cộng lệ thuộc nô lệ thời có,
7- Đã sống trong nền Minh Chính Hiến Pháp dựng nước giữ nước, thời cần gì lo không có chỗ dụng võ. Đương nhiên kẻ có Tài có Đức sẽ được trọng dụng, người không Tài không Đức sẽ dần dần loại bỏ. cần chi phải ra sức tiêu diệt. Tất cả đều phải có thời gian theo trào lưu văn minh xã hội.
8 – Đã là nhân tài vì dân vì nước, trong thời Thánh Đức ai ai cũng là con dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng, có tài thời dân bầu lên làm lãnh đạo đất nước, bằng lá phiếu tín nhiệm của người dân.
9- Hãy lo lập công đi, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn theo lộ trình Bất Chiến Tự Nhiên Thành, thời cái gì đến nó sẽ đến, Có công thời có danh, có nhân thời có quả. Tất cả đều theo quy luật tự nhiên.
Tóm lại : Đại Việt không phải của Cộng Sản hay Quốc Gia mà có từ thời dựng nước Văn Lang đến bây giờ. Cộng Sản, Quốc Gia là thế hệ con cháu. Thừa kế bảo tồn và gìn giữ mà thôi, Không ai có quyền bán hoặc giao non sông Tổ Quốc nầy cho ngoại xâm. Nếu làm thế thời nhất định nghiêm trị xử nặng. Vì Quốc Tổ đã xuất hiện không tránh đâu cho khỏi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s