PHÁP VƯƠNG HIẾN PHÁP-1

PHÁP VƯƠNG HIẾN PHÁP

Một dân tộc có Vua là Hiến Pháp, Hiến Pháp Minh Chính. Thì dân tộc đó nhất định dân giàu, nước mạnh, Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh.
– Dân tộc Việt Nam đã có Nền Văn Hiến dựng nước và giữ nước lâu đời. Một nền Văn Hiến kéo dài rực rỡ mấy nghìn năm niên đại Hùng Vương, trên thế giới không có niên đại nào sánh kịp.
– Dân tộc Việt Nam chỉ cần phục hưng Nền Văn Hiến này, củng cố và phát huy cho lớn mạnh, nhất là đi vào cuộc sống làm nền tảng phát triển cho toàn dân tộc.
– Nền Văn Hiến của thời dựng nước, là nền Văn Hiến Bách Việt Đa Nguyên, tôn trọng Quyền con người Nhân Quyền, lấy Dân làm Gốc Dân Chủ. Ai ai cũng sống theo Hiến Pháp Công Bằng, Bình Đẳng.
Nền Văn Hiến trở thành Pháp Vương Thiên Tử Tối Cao độc tôn vô thượng của nước Văn Lang. Pháp Vương Hiến Pháp không già, không trẻ trước sau như một, không biến động theo thời cuộc. Chỉ có thêm hoặc bớt theo trào lưu phát triển xã hội đi lên mà thôi.
– Như vậy Hiến Pháp Văn Lang là Hiến Pháp độc tôn vô thượng, không phải là giáo điều Tôn Giáo, Đạo Giáo, không phải Thể Chế độc tài, độc trị.
– Sự Độc Tôn tối cao vô thượng Hiến Pháp chính là Tinh Hoa Pháp Trị, Thiên Ý Thiên Luật vũ trụ. Được Hiến Định thành Hiến Pháp Văn Lang. Hiến Pháp của tự thể Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, đem lại Công Bằng, Bình Đẳng cho toàn xã hội. Nên không có sự độc tài trong Hiến Pháp.
Hiến Pháp Văn Lang ví như Mặt Trời chỉ có một Độc Tôn, có một không hai. Nhưng ánh sáng Mặt Trời lại Công Bằng Bình Đẳng sáng soi sự sống cho tất cả vạn vật. Không phân biệt loài nào, tất cả cũng như nhau đều hưởng lợi trước ánh sáng Mặt Trời.
– Những Định Chế được tạo ra chỉ là một phần nhỏ trong cơ bản Hiến Pháp, trở thành Luật Pháp đi vào đời sống theo khuôn phép của Hiến Pháp.
– Thể Chế Tư Bản, hay Thể Chế Cộng Sản đều có mặt hạn chế của nó. Tư Hữu Hóa và Cộng Sản Hóa thường mâu thuẫn nhau đối lập nhau, Như Âm và Dương.
Nhưng Tinh Hoa của Âm – Dương thời không có sự xung khắc lẫn nhau. Vì vậy muốn dung hòa được Âm- Dương phải biết kết hợp Tinh Hoa của Âm- Dương đi đến Trung Hòa, trong cái Chung có cái Riêng.
Ví Dụ: Hiến Pháp Hiến Định Quyền Con Người cái Chung nhưng Quyền con người thời ai ai cũng có. Vì thế bảo vệ cái Chung, cũng chính là bảo vệ cái Riêng. có nghĩa Tinh Hoa sự sống đều có trong Cộng Sản Quốc Hữu Hóa, cũng như Tư Hữu Hóa Tư Bản. Biết Dung Hòa Tinh Hoa Cộng Sản, Tư Bản thành một.
Vừa Độc Tôn có một không. Tự Thể Độc Tôn có Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Công Bằng, Bình Đẳng, Văn Minh. Đã gọi là Tinh Hoa cuộc sống thì mọi sự hoạt động xã hội không thể tách rời Hiến Pháp, mà phải sống theo Hiến Pháp tạo lên sự hoàn hảo của cuộc sống đạt đến, Chân, Thiện, Hoàn Mĩ của cuộc sống.
– Biết kết hợp Tư Duy Bản Chất, Tư Hữu Hóa, cùng Tư Duy Tính Chất Cộng Sản Hóa. Trở thành Chủ Nghĩa đồng vị ngọt như Mật Ong trong các loài hoa. Sức mạnh thống nhất từ Độc Tôn Hiến Pháp. Nội Thể Hiến Pháp là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, tạo lên cuộc sống Văn Minh nhất trần gian.
– Một dân tộc đã tiến hóa Văn Minh đến như vậy, trên cả Tư Bản lẫn Cộng Sản, thử hỏi mấy nước theo kịp. Văn Minh Tinh Thần lẫn vật chất. Đời – Đạo cũng chỉ là một.
Tóm lại: Chỉ có Nền Văn Hiến Độc Tôn Vô Thượng, nhưng không có độc tài, độc trị. như Mặt Trời soi sáng mãi hết nghìn năm này đến nghìn năm khác. trước sau như một, không già không trẻ.
Nền Văn Hiến Cội Nguồn dân tộc Việt Nam tột đỉnh như thế, thì dân tộc Việt Nam còn chạy theo ai. Hãy tự đứng lên trên đôi chân của người Việt Nam, tỏa sáng khắp hoàn cầu thế giới. Vượt lên trên Cộng Sản, Quốc Gia dung hòa thành một. Sự dung hòa đó tức là hồi hương trở về Cội Nguồn. Đoàn kết thống nhất dân tộc, coi như Trung Cộng không những thua cuộc trong sự Văn Minh vượt trội này. Mà còn đánh bại âm mưu xâm lược Trung Cộng, đưa Dân Tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s