CHẲNG THẸN VỚI NON SÔNG

CHẲNG THẸN VỚI NON SÔNG,

Sống đời chẳng thẹn, với non sông
Hiếu Trung giữ vững, tấm lòng son
Vì dân vì nước, vì Nguồn Cội
Giữ gìn tất đất, của Cha Ông
Dù thân ngã xuống, không khiếp sợ
Khí phách anh hùng, dậy non sông
Theo chân Quốc Tổ, vì non nước
Trọn đạo làm người, phận cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s