CHẲNG THẸN VỚI NON SÔNG,

Sống đời chẳng thẹn, với non sông
Hiếu Trung giữ vững, tấm lòng son
Vì dân vì nước, vì Nguồn Cội
Giữ gìn tất đất, của Cha Ông
Dù thân ngã xuống, không khiếp sợ
Khí phách anh hùng, dậy non sông
Theo chân Quốc Tổ, vì non nước
Trọn đạo làm người, phận cháu con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
———————————