KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ

KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ

Con đường tiến tới Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng là con đường tất yếu Việt Nam cần phải đi.
Để hòa nhập cùng trào lưu Văn Minh thế giới, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, tiến tới dân giàu nước mạnh sánh vai cùng thế giới năm châu, không ngoài con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng.
Để làm được điều nầy Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước chậm bước hồi hương trở về Cội Nguồn tôn thờ Quốc Tổ đoàn kết Dân Tộc. Thì con đường thực hiện Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng phải nói là vô cùng khó khăn, kéo dài tiêu hao sức lực, làm chậm tiến trình đổi mới. Bỏ qua nhiều cơ hội đáng lý ra dân tộc Việt Nam giành được nhiều thắng lợi lớn trên sân chơi quốc tế . Trong công cuộc đổi mới nầy.
– Nhưng vì lý do hận thù, sự hận thù không có lợi cho đất nước, sự bảo thủ trả hận trả thù với nhau do chiến tranh tương tàn nồi da xáo thịt tạo ra. Sự hận thù không đáng có vì không tốt đẹp gì cho cả hai bên. Trong khi đất nước sắp rơi vào tay Trung Cộng.
– Sự hồi hương trở về Nguồn Cội quá chậm. Thời sự tồn vong của dân tộc sẽ bị đe dọa. Vì Trung Cộng không bao giờ để yên cho chúng ta. Chúng ra nhiều thủ đoạn mới, đầy xảo trá và nguy hiểm hơn. Chúng sẽ chi phối dân tộc Việt Nam theo nhiều kiểu cách khác nhau, kể cả xử dụng quyền lực, cũng như tiền tài mua chuộc những quan quyền bất chính, làm tay sai cho chúng. chia bè rẽ phái phá vỡ đoàn kết dân tộc. Cũng như ngăn cản con đường hồi hương trở về Cội Nguồn của Dân Tộc, để chúng thực hiện âm mưu thôn tính Việt Nam.
– Một dân tộc đã trải qua nhiều sóng gió như dân tộc Việt Nam. Cũng đã nuốt cay ngậm đắng, nghìn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm lệ thuộc giặc Tây. Ba mươi năm nội chiến từng ngày đi vào thê thảm đói nghèo triền miên.
Vì thế Dân Tộc chúng ta cần phải khôn ngoan hơn, hiểu rõ cây vững Gốc lá cành xanh tốt, nước còn Nguồn sỏi đá cũng thành cơm, biết vận dụng thời cơ hội nhập thế giới, nhưng không hòa tan giữ vững truyền thống anh linh dựng nước giữ nước cũng cố Dương Nội mỗi ngày một bền vững. Tự Chủ Độc Lập. Phát huy quang đại Việt Nam. Sánh vai cùng các nước năm châu.
Để đạt được một Việt Nam dân giàu nước mạnh, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, công bằng bình đằng thời phải nhanh chóng trở về Cội Nguồn, không được chậm trễ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s