NAM MÔ A MEN

NAM MÔ A MEN

Ý Trời đã chọn những ai
Trong tâm đã có,
Nam Mô- A Men kia rồi
Coi như Trời đã chọn người
Vua Hùng cũng đã chứng thời chứng tri
Những ai đã niệm Nam Mô- A Men
Không còn sa đọa siêu sanh thiên đàng
Kỳ ba khai mở đạo tràng
Chọn người vào cõi cung trời thiên tiên
Nam Mô vô tận hư không
A Men như ý, chính tông Cội Nguồn
Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng
A Men như ý con Rồng cháu Tiên
Kỳ ba Thánh Đức Việt Nam
Cội Nguồn tỏa sáng
Nam Mô- A Men viên thành
Có duyên bốn chữ nằm lòng
Ngộ rồi hội ngộ kế thừa Trời Cha
Nam Mô như ý Long Hoa
Ngộ rồi hội ngộ theo chân Vua Hùng
Kế thừa Quốc Đạo Cội nguồn
A men như ý Đạo, Đời viên dung
Ý Trời lựa chọn nhân duyên
Trong tâm đã có Nam Mô – A Men kế thừa
Quốc Tổ sàng sảy lọc lừa (lựa)
Trong tâm bốn chữ, Viên thành
Nam Mô- A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s