DÂN CHỦ DO ĐÂU MÀ MẤT ?

DÂN CHỦ DO ĐÂU MÀ MẤT ?

Nền Dân Chủ có từ thời dựng nước
Có Vua Hùng Dân chủ Văn Lang
Thế mà con cháu lại quên
Cái nền Dân Chủ xưa kia đâu rồi ?
Quyền Dân Chủ do đâu mà mất
Tự mình làm nên nó xa mình
Cũng như suối nọ xa Nguồn
Cây kia xa Cội con người xa Tổ Tiên
Suối ơi chớ vội bỏ Nguồn
Nguồn kia có nước Suối thời mát trong
Cây ơi nhớ Cội nhớ Cành
Cây thời xanh tốt lá thời tốt xanh
Người ơi chớ bỏ Tổ Tông
Mới mong Dân Chủ xưa kia quay về
Một khi Dân chủ đã về
Ta thời sung sướng đăng trình ấm no
Sợ chi chẳng được sang giàu
Có Dân làm chủ sang giàu giàu sang

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s