CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG DUY NHẤT TRÊN CON ĐƯỜNG ĐOÀN KẾT ĐỘC LẬP DÂN TỘC

CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG DUY NHẤT TRÊN CON ĐƯỜNG ĐOÀN KẾT ĐỘC LẬP DÂN TỘC.

Điều cấp bách cần thiết hiện nay, là ý thức hệ tự tôn dân tộc, đồng hành trở về Cội Nguồn. Xóa bỏ hận thù xây dựng lại quê hương đất nước. Góp công góp sức nổ lực từng cá nhân, tập thể, các tổ chức chính trị, kể cả nhà nước đương thời. Vì một Việt Nam ngày mai dân giàu nước mạnh Công Bằng Dân Chủ Văn Minh.

– Tất cả dân tộc Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước, phải có trách nhiệm đối với non sông Tổ Quốc. Xuất phát từ lòng yêu nước chân chính. Thừa kế di chí Cha Ông, làm theo di chí Cha Ông. Trở về Cội Nguồn đoàn kết dân tộc, thay đổi vận mệnh đất nước.

– Thay đổi vận mệnh đất nước, chính là làm thay đổi tư duy của mỗi con người. Nhận thức được mất Nguồn mất Cội là mất tất cả, làm tan rã dân tộc Việt Nam. Sự thay đổi tư duy nầy càng trở nên cấp bách vô cùng. Vì họa xâm lăng Trung Cộng đã đến kề chúng ta.

– Con đường mà dân tộc phải đi, là vượt lên tất đau đớn quá khứ, khoan dung độ lượng cho nhau, vì trên đời nầy không một cá nhân, tập thể, chế độ nào hoàn thiện hoàn hảo cả, mà không có lỗi sai trong đó.

– Sự khôn ngoan biết loại bỏ cái hại, cũng cố cái lợi, luôn biết vượt lên tất cả mọi lỗi thời, Xây dựng cuộc sống mới hội tụ được Tinh Hoa của muôn loài hoa. Đồng nhất vị ngọt mà loài hoa nào cũng có. Sự đồng vị ngọt đó, Chính là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự do, Ai cũng cần có nó để tồn tại sự sống của chính mình, ai cũng như ai.

– Vấn đề ở đây là nhận thức được cái Gốc của một dân tộc ra đời,và đã tồn tại hơn mấy nghìn năm. Một dân tộc mất Gốc thì còn gì dân tộc. Những yếu tố độc lập dân tộc là ở chỗ nầy. Không phải ở Tây Phương Hóa, hay Đông Phương Hóa. Vì chỉ có Văn Hóa Truyền Thống dân tộc đó quyết định vận mệnh cho dân tộc đó, lớn mạnh hay hủy diệt mà thôi.

– Trên con đường vinh quang cho cá nhân, hay tập thể. Cũng như các tổ chức chính trị. Kể cả thế lực đổi mới, thế lực Cộng Sản, Quốc Gia. Tổ chức nào rời bỏ Cội Nguồn, xem thường Quốc Tổ, hoặc không có công trong Văn Hóa Cội Nguồn dựng dậy Hồn Thiên Anh Linh dân tộc. Thì coi như cá nhân, tổ chức đó, đã mất Gốc lạc Cội lạc Nguồn. Khó mà đi đến vinh quang trong cơ Thánh Đức nầy, nói gì đến lãnh đạo đất nước, Những tổ chức xem nhẹ truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Sẽ bị Hồn Thiên Dân Tộc loại bỏ, Quốc Tổ phán xét. Không công tất nhiên không quả. Xem nhẹ Cội Nguồn thì lấy gì vinh quang cho được.

Cơ Thánh Đức xuất hiện đương nhiên Quốc Tổ ra đời vinh danh con cháu. Những ai có công vì nước vì dân, có công chống trả ngoại xâm bảo tồn đất nước Việt Nam. Cũng như xây dựng lại đất nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh. độc lập muôn năm. Thời nhất định lưu danh muôn đời bảng vàng dân tộc.

Sự lạc Cội lạc Nguồn, là sự tai hại cho bản thân, dòng họ con cái, dẫn đến sự tai hại nô lê, tai hại nồi da nấu thịt, Anh Em tương tàn, thậm chí mất nước. Minh chứng đã sờ sờ trước mắt hơn nghìn năm nô lệ, giặc Tàu, Trăm năm lệ thuộc giặc Tây, mấy mươi năm nồi da nấu thịt từng ngày, đày đọa nhau chém giết nhau chưa ớn sao?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s