TRÁCH NHIỆM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THUỘC VỀ AI?

TRÁCH NHIỆM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THUỘC VỀ AI?

Trong công cuộc tiến trình đổi mới đất nước, là cuộc tiến trình đổi mới toàn dân tộc. Không chỉ có ở nhà nước, mà là toàn dân tộc, Toàn dân tộc quyết định đổi mới thể chế, qua những trào lưu phản biện góp tiếng nói xây dựng đất nước. Phản biện đúng sai mặt lợi và mặt hại của thể chế. Quyết tâm thay đổi những gì không có lợi cho đất nước nhất là thể chế độc tài độc trị đã đi vào xơ cứng thoái hóa không còn phù hợp theo trào lưu Văn Minh thế giới. Cần phải chuyển sang thể chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ đi vào Công Bằng Bình Đẳng, Hiến Pháp trị, Luật Pháp trị, xóa bỏ Đảng trị.

Vấn đề thiết yếu là quên đi quá khứ xóa bỏ hận thù, làm lại cuộc đời, khoan dung độ lượng với nhau. Ở đời ai không có cái sai, nhưng biết sai thì sửa. Làm lại những gì tốt đẹp hơn.

Những gì đã qua cũng đã qua rồi, chỉ có hiện tại và tương lai sắp đến. Mà chúng ta cần sáng suốt lựa chọn cho tương lai con cháu chúng ta. Ông Cha ta thường dạy nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Sự hàn gắng vết thương hận thù cũng phải có thời gian, lấy ân trả oán, oán ấy tự tiêu. Hãy vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh. Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh mà vượt lên tất cả. Xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

GIỌNG ĐỌC BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s