BIỂN TRỜI CÔNG ƠN-1

BIỂN TRỜI CÔNG ƠN

Yêu Việt Nam, nhớ đến Vua Hùng
Công ơn dựng nước, biển trời công lao
Yêu nước non, nhớ đến Cha Ông
Sáng danh con cháu, hiếu trung vẹn toàn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Kế thừa Quốc Tổ lẫy lừng thế gian
Vua Hùng Quốc Tổ Việt Nam.
Cha già dân tộc anh linh sáng ngời
Việt Nam đất nước con người
Luôn theo di chí Vua Hùng truyền trao
Việt Nam dòng giống Lạc Long
Anh linh khí phách hùng anh sáng ngời
Việt Nam nhân bản con người
Từ khi Quốc Tổ Vua Hùng khai sinh
Lưu truyền từ đó đến nay
Công lao Quốc Tổ công ơn biển trời.

“Nói về Quốc Tổ Hùng Vương là Chí Tôn Giáo Tổ đầu thai xuống trần để cứu nhân độ thế theo Thiên Ý Cha Trời, không phải xuống trần để tranh bá tranh hùng. Quốc Tổ Vua Hùng rất coi trọng mạng sống con người. Tôn trọng Quyền Bình Đẳng, tôn trọng Quyền Tự Do Nhân Quyền con người. Hùng Vương đánh giặc bằng Binh Pháp Trí Tuệ, Bất Chiến Tự Nhiên Thành, ít dùng đến Bạo Lực, Gươm Đao Giáo Mác. Sức mạnh Hùng Vương chính là sức mạnh toàn Dân. Nên không có một sức mạnh nào chống lại sức mạnh của Hùng Vương. Thật tự hào thời dựng nước của Ông Cha ta. Quốc Tổ dạy ÂN Trời Đất, ÂN Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên, ÂN Bá Tánh muôn Dân Đồng Bào, Ân Tổ Quốc những người vì Dân vì Nước. Trả nợ bốn ơn ấy quá lớn. Lo báo đáp còn chưa xong có đâu cậy quyền ỷ thế làm hại ân nhân mình. Họ vì lời kêu gọi của ta. Họ đã ngã xuống đưa ta lên tận đỉnh vinh quang. Làm Vua chẳng qua là Đại Diện cho Dân ở cương vị tối cao trụ cột, đi đầu kỉ cương phép Nước, Luật chung. Nếu Vua vì tư riêng mà làm hại cho Dân cho Nước, thời cũng sẽ bị Luật Công phép Nước xử như thường. Nghe những lời lẽ đầy Chân Chính, Đức Độ trùm Thiên Hạ. Là vị Quốc Vương gương mẫu, mẫu mực, đứng đầu Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Lý, Đạo Đức. Để cho Quan, Quân, Dân noi theo làm theo. Quốc Tổ Vua Hùng lúc nào cũng lo cho Dân cho Nước bận rộn cả đời, không có thời gian an nhàn. Dân vui là Quốc Tổ vui, Dân khổ là Quốc Tổ khổ, sự sống của Dân là sự sống của Quốc Tổ. Nhìn Dân Chúng no cơm ấm áo thì lòng ta vui sướng biết bao. Dân Chúng khổ lẽ nào ta sướng thì còn chi Đức tánh thương Dân ? Suốt 79 năm ở ngôi Quốc Vương, Quốc Tổ Vua Hùng không những lo cho Dân giàu về Vật Chất mà còn lo cho Dân giàu về Đạo Đức Chính Nghĩa Tinh Thần. Vì Quốc Tổ hiểu rõ sự sống của con người là sự sống của Linh Hồn, lẫn sự sống của Thể Xác, Vật Chất nuôi Thể Xác, Đạo Lý nuôi Linh Hồn. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Đạo Đời là một Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Tốt Đời thì đẹp Đạo, tốt Đạo thì đẹp Đời. Tinh Thần Vật Chất song đôi tiến tới Văn Minh, Xã Hội Chân Thiện Mỹ, Xã Hội Tiên Thánh, Xã Hội Dân Giàu Nước Mạnh, Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh.”
* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s