NẮM VỮNG CHÍ HƯỚNG

NẮM VỮNG CHÍ HƯỚNG

– Quan hệ thế giới là hướng đi đúng, củng cố sức mạnh liên minh, cũng như quan hệ làm ăn đem nhiều nguồn lợi về cho non sông Tổ Quốc.
– Nhưng chúng ta nên biết, chủ nghĩa Tư Bản, hay chủ nghĩa Cộng Sản, không từ đâu đến, mà ở ngay trong cuộc sống xã hội phát sanh ra, đối nghịch lẫn nhau, dẫn đến xung đột lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, độc tài và bị trị. Muốn tránh khỏi điều nầy thời phải sống theo Thiên Ý được Hiến Định thành Hiến Pháp đi vào công bằng bình đẳng ai cũng như ai, tất cả đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.
– Tư Duy Bản Chất, tức là Bản Năng tìm ẩn Tư Duy sở hữu tư nhân trong mỗi con người. Bản Chất Tư Hữu nầy không bao giờ mất đi, có cơ hội là nó bùng phát triển. Bản Chất Tư Hữu nầy bộc phát thì tự nó làm tiêu tan Chủ Nghĩa Tính Chất Cộng Sản, ngay trong chế độ Cộng Sản. Quốc nạn tham ô tham nhũng xảy ra không thể kiểm soát được.
Nói một cách khác cho dễ hiểu:
– Tính Chất xu thế đấu tranh nó chỉ hiển hiện qua trào lưu phong trào, từ những bức xúc của xã hội, do nghịch lý xã hội tạo ra, như bị đàn áp, áp chế bạo tàn độc tài, độc trị, triệt tiêu Quyền con Người. Quyền Dân Sự, làm cho xã hội mất công bằng bình đẳng, đi vào khốn khổ. Thì Tính Chất xu thế bạo động nổi lên đấu tranh xảy ra, và tập hợp lên sức mạnh phong trào đấu tranh bạo động giành lấy chính quyền lật đổ chế độ.
– Nhưng khi đã đạt được mục đích đấu tranh, đất nước trở lại ổn định, thời Tính Chất bạo động con người lắng xuống, thay vào đó là Bản Chất Tư Duy tự nhiên tìm tàng Tư Hữu Tư Nhân trong con người bộc phát lớn mạnh. Đi vào phát triển, rồi trở thành những Tiểu Tư Sản khi đủ yếu tố thuận lơi. Cao hơn nữa là Tư Bản. Chủ Nghĩa Tư Bản vì thế ra đời.
– Nói Tóm Lại : Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Tư Bản không từ đâu đến. Mà từ ngay trong mỗi con người sanh ra. Ở hai dạng khác nhau. Tư Duy Bản Chất tự nhiên tìm ẩn trong mỗi con người, và Tính Chất trào lưu xu thế Bạo Động xã hội đòi lại sự công bằng bình đẳng cho cuộc sống. Đấu tranh Bạo Động thường là diệt con Sói nầy trở thành con Sói khác. Độc tài vẫn độc tài nối đuôi nhau.
– Cuộc cách mạng Bản Chất Tư Duy Tư Hữu tự nhiên con người là cuộc cách mạng Ôn Hòa đấu tranh Bất Bạo Động. chỉ đòi hỏi về Quyền con người, đòi hỏi về Quyền Dân Sự, cũng như Công Bằng Bình Đẳng Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Đảng nào cũng có Quyền sống , ai cũng như ai. Chỉ sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Đạo Pháp công bằng bình đẳng.
– Khác với cuộc cách mạng xu thế Tính Chất đấu tranh GIÀNH LẤY Chính Quyền lật đổ Chế Độ. thay thế một Chế Độ độc trị mới. diệt Sói rồi trở thành Sói, diệt độc tài rồi trở thành độc tài.
– Khi nhận thức chưa rõ được hai cuộc cách mạng Tư Duy Bản Chất Tư Hữu Bất Bạo Động. Và Tính Chất xu thế thời cuộc Bạo Động. Thì khó mà đưa Dân Tộc vượt qua sóng gió đi đến yên bình được.
không hiểu Tư Bản, Cộng Sản phát sanh ra từ đâu. Bị trào lưu thế giới xây chuyển hết chạy theo xu thế nầy đến xu thế khác, Bỏ Cội bỏ Nguồn dẫn đến mất Gốc nô lệ ngoại bang. Ở vào thời đại Văn Minh. Chỉ có Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp Minh Chính. Đạo Pháp Truyền Thống Dân Tộc là Vua. Ai ai cũng phải tuân theo. Bảo vệ Hiến Pháp, hưởng lợi từ Hiến Pháp. Còn việc đối nội, đối ngoại tùy cơ ứng biến, tùy theo xu thế, thế giới. Bất lợi hay có lợi cho đất nước.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

 

DIỄN NGÂM NGHỆ SĨ BÍCH PHƯỢNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s