TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

Về Cội Nguồn, hỡi người dân Đại Việt,
Xây công bằng cùng vực dậy tự do
Cùng chung bước, cùng chung lo vì nước
Mãi kế thừa, nền truyền thống anh minh
Quyền con người, được thượng tôn trên hết
Không độc tài, theo Hiến Pháp Văn Minh,
Quyền Dân Chủ, Quyền Mưu Cầu hạnh phúc
Quyền Bình Đẳng, Quyền mơ ước vươn lên
Quyền Được Sống, không còn bao áp bức
Đạo với Đời cùng tươi tốt an vui
Về Cội Nguồn, ta chống quân xâm lược
Đưa Việt Nam mãi bất diệt trường tồn
Việt Nam nước mạnh dân giàu
Việt Nam vị thế lẫy lừng năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

DIỄN NGÂM NGHỆ SĨ BÍCH PHƯỢNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s