QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO

QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO

Quốc Giáo, Quốc Đạo ra đời
Chuyển xây tất cả địa cầu năm châu
Quyền năng Quốc Đạo tối cao
Thay Trời độ tận thế nhân về Nguồn
Quốc Đạo đại Đạo con đường
Tối cao tột thế lẫy lừng oai linh
Quốc Đạo Tam Giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất, nhân sinh Đại Đồng
Chỉ cần vào được Cội Nguồn
Thời coi như đã phước phần biết bao
Huống chi phong Thánh kỳ ba
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên, sáng ngời
Lưu danh mãi mãi hồng trần
Vẻ vang dòng họ phước phần cháu con
Mãn trần trở lại thiên ban
Cháu con ở lại trần gian sang giàu
Có công Quốc Đạo kỳ nầy
Chỉ bằng sợi tóc, phước phần biết bao
Huống chi truyền bá kinh thơ
Trở thành vua chúa khắp trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s