NGƯỜI THỜ TẠO HÓA ĐẦU TIÊN

NGƯỜI THỜ TẠO HÓA ĐẦU TIÊN

Nói đến thờ Trời không ai qua Quốc Tổ, vì Quốc Tổ là người thờ Trời trước tiên. Bằng chứng niên đại Hùng Vương thờ Trời, nếu ai về đến đền thờ Quốc Tổ Phú Thọ, thời thấy rõ Điện Kính Thiên, tức là Điện thờ Trời. Niên Đại Hùng Vương đều thờ Trời. Khi niên đại Hùng Vương sắp kết thúc, Thời Phật, Chúa, Khổng, Lão mới ra đời sau 2, 500 năm. Nói đến Đạo thờ Trời làm theo Thiên ý Trời. Phải nói Quốc Tổ Vua Hùng là Anh Cả của Đạo thờ Trời, rồi mới đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sau 2,500 năm, đến 3,000 năm. Không có gì để bàn cải, hiện thực phơi bày của lịch sử từng giai đoạn xuyên suốt 5, 000 năm, năm nghìn năm Văn Hiến của Đạo thờ Trời Niên Đại Hùng Vương. Nên Quốc Tổ Hùng Vương hiểu rõ Tạo Hóa Cha Trời hơn ai hết. Với những gì Quốc Tổ truyền lại cho chúng ta.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s