NGẪM LẠI MÀ XEM

NGẪM LẠI MÀ XEM

Quốc Tổ vất vả gian nan
Mới nên cơ nghiệp giang san cõi bờ
Giờ đây con cháu ơ thờ
Quên đi khó nhọc, Vua Hùng công ơn
Ăn quả quên người trồng cây
Bất nhân bất nghĩa, vô ơn bạc tình
Xưng hùng xưng bá tranh giành
Rằng mình dựng nước nực cười làm sao
Quốc Tổ vứt bỏ vùi chôn
Nhưng nào có được anh linh lẫy lừng
Vùi chôn Quốc Tổ dễ gì
Chỉ mang tai họa vào mình tiêu vong
Anh Linh Quốc Tổ chuyển xây
Tan tành cơ nghiệp khói mây chẳng còn
Chỉ vì ngu dại điên khùng
Thành ra nô lệ giặc Tàu triền miên
Chiến tranh loạn lạc đảo điên
Rơi vào khốn cảnh điêu linh điêu tàn
Nồi da xáo thịt hận thù
Rời vào cạm bẫy giặc Tàu ngoại xâm
Nếu không thức tỉnh ăn năng
Họa tai, tai họa bủa giăng khắp cùng
Không những cơ nghiệp không còn
Linh hồn sa đọa ngục tù ức muôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

DIỄN NGÂM NGHỆ SĨ BÍCH PHƯỢNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s