TIẾNG GỌI NÃO NÙNG

TIẾNG GỌI NÃO NÙNG

Sương mù còn phủ chưa tan
Đã nghe tiếng gọi nước non cõi bờ
Nước nhà nguy khốn lắm rồi
Giặc Tàu xâm chiếm những gì Trường Sa.
Hết rồi biền đảo Hoàng Sa.
Về tay Trung Cọng xâm lăng giặc Tàu
Đất liền giặc chiếm lần lần
Như cây bị mối như tằm ăn dâu
Việt Nam sắp mất nay mai
Muôn năm cơ nghiệp đi tiêu chẳng còn
Hãy nghe tiếng gọi não nùng
Tiếng gọi cứu nước sơn hà nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s