SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT-2

SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
Một sao thời chẳng là bao
Đầy trời sao sáng tối tăm đẩy lùi
Cây nhang thời chẳng là gì
Nắm nhang, bóc lửa nóng bừng khói bay
Giọt nước thời chẳng thấm ai
Triệu muôn giọt nước cuốn trôi cửa nhà
Một cây đâu thể là rừng
Một hòn đá cụi đâu thành nên non
Không gì hơn được chung tay
Lấp sông dời núi dễ thay khó gì
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Diễn Ngâm Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s