CÓ MẤY AI-4

CÓ MẤY AI

Gan dạ anh hùng, có mấy ai
Muôn người đặng một, cũng khó thay
Huống chi những người đầy quả cảm
Thấy cảnh bạo tàn, phản đối ra tay
Hạt ngọc trên sàng, đâu phải dễ
Soi đường dẫn lối, thoát họa tai
Làm cho cuộc sống không còn khổ
Mấy người được mấy, chốn trần ai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s