CHỌN LỰA.

CHỌN LỰA.

Độc tài như chốn màn đêm
Đa Nguyên, như vạn mùa xuân đẹp lành
Nhân Quyền, như vạn bức tranh
Tự Do, Dân Chủ, vạn nhành hương thơm
Công Bằng, đem lại mùa xuân
Độc Tài so với Đa Nguyên một trời
Hai đường vui, khổ, giàu, nghèo
Tùy dân lựa chọn thế nào tùy dân
Ai ơi nhớ lấy tự do
Chim lồng cá chậu mà vui được nào
Không ai mà muốn ao tù
Dù to hay nhỏ cũng đều không ưa
Độc tài cùng với Đa Nguyên
Một đàng cực khổ, một đàng sướng vui anh lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s