THẮM TÌNH ĐOÀN KẾT

THẮM TÌNH ĐOÀN KẾT

Đường Cội Nguồn thắm tình đoàn kết
Theo Cha Ông tỏa sáng hùng anh
Nước non Đại Việt anh linh
Nhất hô bá ứng việc chi cũng thành
Vì nước non, sáng ngời khí phách
Vì Cha Ông, trổ phúc vinh quang
Làm cho đất nước Việt Nam
Sánh cùng thế giới năm châu lẫy lừng
Lòng đoàn kết, không gì không thắng
Cùng chung tay, khiếp vía ngoại xâm
Làm cho đất nước non sông
Thái bình độc lập vinh quang sáng ngời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s