CON NGƯỜI THỜI ĐẠI.

Đại Bàng không móng mất uy
Cọp kia mất vuốt, khó nên anh hùng
Đại Bàng không móng chim thường
Cọp mà không vuốt, trở thành chú nai
Làm người không có trí nhân
Mất đi biến hóa, thần thông uy quyền
Đạo Đức nào phải ngu hiền
Thay trời hành đạo diệt trừ Tà Yêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————