SỰ CHỜ ĐỢI CHỈ LÀ VÔ ÍCH NẾU KHÔNG HỘI NHẬP VĂN HÓA CỘI NGUỒN.THÌ KHÔNG BAO GIỜ TÌM THẤY CHUYỂN LUÂN THIÊN TỬ.

SỰ CHỜ ĐỢI CHỈ LÀ VÔ ÍCH
NẾU KHÔNG HỘI NHẬP VĂN HÓA CỘI NGUỒN.THỜI KHÔNG BAO GIỜ TÌM THẤY CHUYỂN LUÂN THIÊN TỬ.

Thưa các Ngài thiện nhân Trí Thức. Các Ngài lấy cơ sơ nào để nhận ra người mà Chúa Trời hay Cha Trời cũng thế đã lựa chọn. Nếu các Ngài bỏ qua Văn Hóa Cội Nguồn.
– Làm một cuộc thay đổi vận mệnh của một đất nước. bằng con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành ít nhất cũng phải mất 30 năm chuẩn bị kinh giáo 15 năm chuyển hóa đi vào đời sống 15 năm. Thì mới làm thay đổi cuộc diện đất nước. Như vậy Chuyển Luân Thiên Tử xuất hiện lâu rồi. Các Ngài có nhận thấy được không ?

  Tôi có thể nói cho các Ngài chiêm nghiệm kỹ câu sấm. Chỉ cần một câu thôi cũng tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử. Cần gì phải cho nhiều. Chuyển Luân Thiên Tử là người Việt, thì nhiều người cũng đã hiểu rõ điều nầy.
Với câu sấm: Việt Nam tiếp bước con đường hồi hương.
Ý nói : Dân tộc Việt Nam tiếp bước Ông Cha theo chân Quốc Tổ hồi hương. Tức Là Trở Lại Cội Nguồn. Sự trở lại Cội Nguồn nầy, không chỉ người trong nước mà lẫn người hải ngoại ngoài nước, Đồng hành hồi hương trở về Cội Nguồn, tiếp nhận Văn Hóa Cội Nguồn tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn năm nghìn năm Văn Hiến liền thấy rõ Chuyển Luân Thiên Tử ngay trước mắt.
Với câu Long Hoa vẫn thuở biên cương, là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang.
Có nghĩa là : Dân tộc Rồng Tiên Đại Việt trổ hoa Giác Ngộ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đạt đến đỉnh cao văn minh Tinh Thần dù là ở đâu trong nước hay ngoài nước khi đã tiếp nhận được Văn Hóa Cội nguồn.
Xem thường Văn Hóa Cội Nguồn thì không cách gì tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử xuất hiện được. Trên cõi đời nầy chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng trở lại mới nói được Long Hoa dòng giống Tiên Rồng nền Văn Hiến Quốc Đạo dựng nước giữ nước mà thôi. Nếu các Ngài rời xa Nguồn Cội, không tiếp nhận được Văn Hóa Cội Nguồn thời không thể nào tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử. Chỉ nhìn thấy những gì Chuyển Luân Thiên Tử để lại mà thôi. ( muốn hiểu rõ về Quốc Tổ hãy tìm đọc Long Hoa Mật Tạng kinh)
***
CAO ĐỨC TOÀN
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s