NHẮN GỞI LẠI ĐỜI

NHẮN GỞI LẠI ĐỜI

Hơn sáu mươi năm, xế chiều rồi
Hành trang chửng bị, trở về trời
Cũng đã ném mùi, chung thế tục
Đắng cay chua ngọt, chạm bờ môi
Kinh thơ để lại, lời châu ngọc
Thiên Ý Cha Trời tột tối cao
Nhắn ai trở lại, nền Nguồn Cội
Quê tiên một bước, đã tới nơi
Về Nguồn chấm dứt, đường sa đọa
Con đường giải khổ, đến an vui
Trần gian cõi tạm, âu chớp mắt
Về Nguồn giải thoát, nhớ ai ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s