CŨNG LẮM CÁI NGU

CŨNG LẮM CÁI NGU

Trên đời cũng lắm cái ngu
Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn
Xem thường Quốc Tổ Vua Hùng
Bất trung bất hiếu lại còn bất nhân
Công ơn chẳng trả thời thôi
Mắc chi phỉ bán chẳng ra con người
Không lời ca ngợi đã đành
Lại gieo ác khẩu chống kềnh Cha Ông
Tự mình gặt lấy tai ương
Tránh sao cho khỏi thảm thê cuộc đời
Tội ác to lớn bằng trời
Linh Hồn sa đọa ngục tù ức muôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s