LẠC ĐỀ

LẠC ĐỀ

Cội Nguồn luôn mãi lạc đề
Không theo cộng sản, không về quốc gia
Cội Nguồn đoàn kết chung tay
không phân Đời, Đạo chung quy một Nguồn
Không đảng phái, chỉ đồng lòng
Cội Nguồn truyền thống lẫy lừng anh linh
Con đường dựng nước dựng non
Con đường giữ nước biết bao hào hùng
Anh em một Cội Đồng Bào
Cùng chung một nước cộng đồng anh em
Cội Nguồn truyền thống đắp xây
Không thù, chỉ bạn, không phân phái, bè
Cọng sản, quốc gia một nhà
Đạo, Đời là một con Rồng cháu Tiên
Non sông đất nước thiêng liêng
Ông Cha để lại cùng nhau giữ gìn
Chung nhau cùng một kẻ thù
Đuổi quân xâm lược, loại trừ tà gian
Lạc đề vì chẳng ngã nghiêng
Không theo ai cả thẳng ngay một đường
Đó là Chân Lý Cội Nguồn
Anh Linh truyền thống sáng ngời Việt Nam

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s