DUYÊN HỘI NGỘ

DUYÊN HỘI NGỘ

Duyên phận gặp nhau phải đâu là
Bây giờ mới gặp, tận lâu xa
Đã từng chung hội cùng chí hướng
Kiếp nầy gặp lại theo Trời Cha
Dù chỉ gặp nhau trên Facebook
Nhưng lòng thầm mến biết là bao
Âu cũng là duyên, nay hội ngộ
Trần gian chung lối hội kỳ ba
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s